Janet and Robert Wolfe Genealogy

Jacob Bowman Good

Click on a person's name, below, to go to that person's genealogy page.

Ancestors of Jacob Bowman Good

            ┌─Peter Good ⇒

         ┌─Peter Good 

         │  └─Anna Oberholtzer ⇒

      ┌─Jonathan Good 

      │  │  ┌─Henry Weber 

      │  └─Mary Weber 

      │     └─Maria Huber ⇒

   ┌─Henry G Good 

   │  │     ┌─Daniel Gehman ⇒

   │  │  ┌─Samuel Gehman 

   │  │  │  └─Veronica Gehman ⇒

   │  └─Lydia Gehman 

   │     │  ┌─Christian Bowman ⇒

   │     └─Veronica Bowman 

   │        └─Elizabeth Huber ⇒

 Jacob Bowman Good 

   │        ┌─Christian O Bowman ⇒

   │     ┌─Joseph Bowman 

   │     │  └─Anna Huber ⇒

   │  ┌─Benjamin Bowman 

   │  │  │  ┌─Jacob Huber 

   │  │  └─Anna Nancy Huber 

   │  │     └─Elizabeth Weber ⇒

   └─Leah Bowman 

      │     ┌─Peter Musser ⇒

      │  ┌─John Mosser 

      │  │  └─Barbara B Good ⇒

      └─Lavina Musser 

         └─Susanna Weber