Janet and Robert Wolfe Genealogy

Thomas Betts

Click on a person's name, below, to go to that person's genealogy page.

Ancestors of Thomas Betts

      ┌─Richard Betts 

   ┌─Thomas Betts 

   │  │  ┌─Robert Chamberlayne 

   │  └─Joanna Chamberlayne 

   │     │  ┌─Thomas Stoughton ⇒

   │     └─Elizabeth Stoughton 

   │        └─Katherine 

 Thomas Betts 

   │     ┌─Daniel Whitehead 

   │  ┌─Daniel Whitehead 

   │  │  │  ┌─Thomas Armitage ⇒

   │  │  └─Armitage 

   │  │     └─Susan Michell 

   └─Mercy Whitehead 

      │     ┌─Stevenson 

      │  ┌─Thomas Stevenson 

      └─Abigail Stevenson 

         └─Ann