Janet and Robert Wolfe Genealogy

Ezra Stokes

Click on a person's name, below, to go to that person's genealogy page.

Ancestors of Ezra Stokes

            ┌─Thomas Stokes ⇒

         ┌─Joshua Stokes 

         │  └─Rachel Wright ⇒

      ┌─John Stokes 

      │  │  ┌─John Hinchman ⇒

      │  └─Amy Hinchman 

      │     └─Sarah 

   ┌─Isaac Stokes 

   │  └─Beulah Haines 

 Ezra Stokes 

   └─Lydia Collins