Janet and Robert Wolfe Genealogy --- Go to Genealogy Page for Cornelius van der Delft --- Go to Genealogy Page for Adriana van Overstege

Notes for Cornelius van der Delft and Adriana van Overstege

1529 On June 4, Master Cornelis van der Delft, registered a deed concerning land in Piershil. [1]

Akte van cessie, opgemaakt voor schepenen van Bergen op Zoom, door Mr Cornelis van der Delft, van de rechten rustende op landerijen, gelegen o.a in de polder de Korendijk onder Piershil, alsook van andere vorderingen, aan Bernaert Binne Jansz., wonende in Geervliet.
1529 4 juni, 1 charter
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 9 a, 1987

1535-1536 Cornelius van der Delft, an engineer from the Netherlands, was hired to drain a marsh in Guildford, Sussex. [2]

Agreement between John Dudley, knight, and Jane his wife, daughter and heir of Edward Guldeforde, knight, and Cornelius van der Dilft, to 'inn, shut and enclose against the sea' Guldford Marsh in the parish of East Guldeford, Sussex, 27 Hen.VIII. [22 April 1535-21 April 1536]

1535/6 Property drained by Cornelius van der Delft was mentioned in Parliament on February 4. [3]

Parliament. Holden by prorogation at Westminster, 4 Feb. 27 Hen. VIII. Acts passed concerning ... Moiety of lands lately issued by Cornelys Vanderdelf assured to Rich. Hyll.

1535/6 On March 11, Cornelius van der Delft appeared in court in Bergen op Zoom. [4]

Voor het gerecht van Bergen op Zoom verklaart Cornelis van der Dilft, poorter van deze stad, dat hij voor een zekere som gelds verkocht heeft aan Thomas Hil, koopman van Londen, sijn helft van eenen stuck beempden ende erven, gelegen by der stadt van Londen voirseit, welck lant de voirseide meester Cornelis, zoe hy vercleerde, aengenomen hadde tot zynen coste ende laste van den coniincklijcke majesteyt van Ingelant voirseit te dij eken voer die gerechte helft van denzelven lande, d' welck hem vry ende vranck volgen soude als zijn eygen goet. [1536] Maart 11.

[Before the court of Bergen op Zoom Cornelis van der Dilft, freeman of this town, explains that he has sold for a certain sum to money to Thomas Hil, merchant of London, his half of a piece ... located by the city of London aforsaid, which land the forsaid master Cornelis, so he explains, has cleared all of his cost paid by his majesty the king of England forsaid ... to his own good]

1543/4 On January 14, Parliament appointed a commission to divide land drained by Cornelius van der Delft. [5]

14 Jan. Parliament Roll, 35 Hen. VIII. In the Parliament held, by prorogation, at Westminster, 14 Jan. 35 Henry VIII., were passed the following "actes publike," (fn. 10) viz. concerning ... Commission to Sir Edm. Walsingham, Sir Arthur Darcy, Sir Ric. Gresham, Sir Wm. Roche, Sir Rol. Hill, Robt. Hennage, Hen. Whitereason, Ric. Harryyoung, Ric. Gervays, Nic. Wilforde and John Sturgeon to apportion St. Katharine's Marsh alias Wapping Marsh, Midd., which was inned by Cornelius Wanderdelf [Vander Delf, a Dutch engineer], between the representatives of Ric. Hill and of the Duke of Norfolk, the late lord Wyndsore, the abbots of Waltham and Stratford, now deceased, and Sir John Dauntesey, the partition authorised by Stat. 27 Hen. VIII., cap. 35, not having been carried out.

1559 Cornelis van der Delft had died by August 22. On that date a notary recorded the transfer of land in Piershil (Pearshil in South Holland) to Adriana van Oversteege, widow of Master Corneis van der Delft. [6]

Notariële akte van cessie, gepasseerd te Antwerpen, door Nicolas Pieterssen van Abeele, zoon van wijlen Pieter Adriaensz. van Abeele en Cornelia Oversteege, wonende in Zierikzee, van de rechten rustende op een perceel land, gelegen onder Piershil, aan Adriana van Oversteege, weduwe van Mr Cornelis van der Delft.
1559 22 augustus, 1 charter
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 9 b, 1987

Notarial deed of assignment, passed in Antwerp, by Nicolas Pieterssen from Abeele, son of the late Pieter Adriaensz. from Abeele, and Cornelia Oversteege, residing in Zierikzee, the rights attached to a parcel of land situated below Piershil, to Adriana of Oversteege, widow of Master Cornelis van der Delft.
1559 22 August

1567 On September 11, Adriana van Overstegen, widow of the late Master Cornelis van der Delft, pursued a lawsuit against Janne Bertelet before the aldermen of Bergen op Zoom in the amount of 700 guilders. [7]

Jouffrouwe Adriana van Overstegen weduwe van wijlen Meester Cornelis van der Delft heeft voor de wethouders van Bergen op Zoom een proces gevoerd tegen Janne Bertelet inzake een geldbedrag van 700 Carolusguldens - 11 september 1567.

1578 and 1648 The court of Holland issued documents concerning the rights of the descendants of Master Cornelis van der Delft and Adriana van Overstege to tithes in Piershil. [8]

Sententies van het Hof van Holland betreffende de afstammelingen van Mr Cornelis van Delft en Adriana van Overstege, inzake hun rechten op tienden in Piershil.
1578, 1648 1 charter en 1 bezegeld katern
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 65, 1987

Research Notes:

Two lay religious women of Bergen op Zoom, sisters Geertruidt van Overstege and Katlijne van Overstege were living at the same time as Adrianna van Overstege. [9]

Geertruidt van Overstege en Katlijne van Overstege waren zussen en werden geboren te Bergen op Zoom rond 1500. Zij verbleven als begijn op het Groot Begijnhof van Mechelen. Zij waren dochters van Herman Cornelisse van Overstege en Cornelia van der Coeveringh.

Geertruijdt is ook met het alias Van de Coeveringh bekend, de achternaam van haar moeder. De reeds vermelde priester en kanunnik Willem Sarens was ook voor hen gemachtigde toen zij in 1526 van schout Jan Coelghenen een jaarlijkse erfrente van twee ponden verkregen, gevest op een stuk land van elf gemeten en 63 roeden in het Noordland op den Zwanenvliet. [25] Hun vader Herman Cornelisse van Overstege was in 1515 waard en vijntavernier in 'De Sonne' de Zuivelstraat. [26] Geertruijdt bezat voor tweederde deel een huis en erf genaamd 'de Grote en Kliene Lanteerne' in de Meedlestraat, dat zij met andere eigen naren op 5 mei 1550 verkocht. [27] Zij had een jaarcijns op het huis ' 't Swijnshooft' in de Woowsestraat en een jaarlijkse rente van 25 schellingen gevest op de 'smoutmolen in de Rosemarijnstraat', waarover in 1545 een kwestie bestond. [28] Het familiewapen van Van Overstee, ondermeer gevoerd door Joos van Overstege, schepen van Bergen op Zoom in 1525 en 1540, is gevierendeeld: 1 en 4 zijn drie zwarte vogels als kraaien, 2 en 3 twee dwarsbalken beladen met drie en twee ruiten wwarvan de kleuren niet bekend zijn. [29] Het wapen van de Coeveringh is een paaslem met kruisvaantje vergezeld van twee sterren. [30]

Ook Geertruijdt en Katlijne van Overstege waren nog bequin op het oudste, zeer grote begijnhof van Mechelen buiten de stad. Het is modelijk dat zij de verwoesting, plundering en het afbranden van het begijnhof op 16 februari 1567 nog op oudere leeftijd hebben meegemaakt. De annalen vermelden dat er toen ongeveer 1200 begijntjes op het hof waren, die vervolgens overal verspreid raakten. Sommigen werden voor hun lijfbehoud grote sommen geld afgeperst en er onstond een grote sterfte onder de overgebleven begijnen.
25. MHC, SA 5173, folio 52, 13 juni 1526
26. C.J.F. Stootmans, Paas - en Koudemarkten te Bergen op Zoom 1365-1565, Tiburg 1985, 1496
27. MHC, SA 5186, folio 37
28. MHC, SA 5183, folio 9 - 29 mei 1546 en 5183 II, folio 10, 31 mei 1545
29 CBG, Collectie Muschart 145
30. A.M. Bosters, 'Van de Coeveringh' in De Brabantse Leeuw 56 [1-2007], 27-40

Additional documents about the Overstege family in the archives include

Erfpachtbrief van twee stukken land, gelegen in het nieuw bedijkte land van Mijnsheerenland van Moerkerken, toebehoorende het Convent van St. Beatrisberg bij Coblenz, in erfpacht gegeven aan Jacob van Overstege, copie in duplo.
28 September 1442[10]

1490 Februari 27
Schepenen te Dordrecht oorkonden, dat Pieter meester Jan Doys' zoon aan Govert van Walen Willems zoon, provoost, ten behoeve der kapel der muntenaars den eigendom van den brief, waardoor deze gestoken is, (zie nr. 28) overdraagt.

Gegeven int jaer ons Heeren M CCCC negen ende tachtich opten zeven ende twintichsten dach in Februario
Oorspr. (Inv. no. 258). Met 3 gedeeltelijk geschonden schepenzegels (van Jan van Overstege Vastraerts zoon. Cornelis Gerits zoon en Jan van Slingelant Jans zoon) in groene was.[11]


Footnotes:

[1] D. Kieboom-Jansen, Inventaris van de collectie Handschriften van het voormalige Rijksarchief in Zuid-Holland, 1951-1990, (Nationaal Archief, Den Haag, 2008), 181, [NLNationalArchive].

[2] The National Archives of the United Kingdom Catalog, Exchequer: King's Remembrancer: Ancient Deeds, Series D, E210/9921, [UKNationalArchives].

[3] James Gairdner, ed., Letters and Papers, Foreign and Domestic, of the Reign of Henry VIII., Vol. 10 (London: HMSO, 1887), 87, 89, [HathiTrust], [GoogleBooks].

[4] Rijksarchief, s-Herlogenbosch: Certificaten en Procuratiën van Bergen op Zoom 1535-1547, fol. 28, number 574

[5] James Gairdner and R. H. Brodie, Letters and Papers, Foreign and Domestic, of the Reign of Henry VIII., Vol. 19, part 1 (London: HMSO, 1903), 12, [HathiTrust].

[6] D. Kieboom-Jansen, Inventaris van de collectie Handschriften van het voormalige Rijksarchief in Zuid-Holland, 1951-1990, (Nationaal Archief, Den Haag, 2008), 182, [NLNationalArchive].

[7] Microfiches Algemeen Rijksarchief Brussel, Fiche 4, inventarisnummer 635 periode 1567, fol.104v vonnisnr. 29

[8] D. Kieboom-Jansen, Inventaris van de collectie Handschriften van het voormalige Rijksarchief in Zuid-Holland, 1951-1990, (Nationaal Archief, Den Haag, 2008), 56, [NLNationalArchive].

[9] A.M. Bosters, Begijnen uit Bergen op Zoom (2), De Watershans 43 (2013, no. 3), 110-117 at 115, [BergenopZoom].

[10] Th.H.F. van Riemsdijk, Inventaris van het archief van de heerlijkheid Mijnsheerenland van Moerkerken (Nationaal Archief, Den Haag, 1909), 18, [URL].

[11] R. Fruin, Inventaris van het archief van het Serment van de Werklieden en Munters van de Munt van Holland te Dordrecht (Nationaal Archief, Den Haag. 1914), 52, [URL].