Zygomycetes

Coemansia reversa

<i>Coemansia reversa</i>